VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

P1040036
P1030962
P1030993
P1040011
P1030997
95_Graziella
P1030987
P1030989
P1030968
109
P1030994
P1030967
108
P1040013
P1040035
1
P1030977
P1030975
32_Graziella_340L_1982
P1030982
P1040014
P1030996
P1040026
P1040010
P1030969
109_Graziella_Bora_340_1982
106
53_Graziella
4_Graziella_19xx
3
P1030981
P1040017
P1040012
61_Graziella_1966
P1040042
110_Graziella_1966
P1040040
P1030961
P1040039
101_Graziella
P1040037
103
P1040028
1_Graziella_1966
2_Graziella_1966
65_Graziella_1966
P1040006
11
101
P1040030
62_Graziella_1966
P1030960
9
P1030999
P1040008
P1040007
14
P1040044
P1030978
P1040027
P1040023
17
75_Graziella
20
P1030986
21
P1040021
P1030998
P1040022
10
P1030979
111
105
P1040033
4
P1030995
P1040020
P1040003
19
6
P1030976
16
P1030984
P1040034
P1040045a
5
33_Graziella_1966
P1040004
42_Graziella_1966
P1030964
P1040001
P1040025
7_Graziella_1966
P1030988
P1040031
P1040015
P1040043
8
15
P1040032
84_Graziella_1966
P1030959
P1030972
P1040038
13
P1040029
P1030991
112
55_Graziella_1967
P1040019
110
107
P1040005
P1030983
P1030966
P1030970
P1040018
2
P1040009
102
88_Graziella_1966
P1030992
P1030963
94_Graziella_1965
P1040016
P1030980
6_Graziella_1966
P1030974
P1030965
P1030971
104
12
P1040041
18
66_Graziella_1967
P1030973
7

 

 


Vedtægter for Graziella Klubben - VeteranCamping.dk

 



§ 1 - Navn

  stk. 1. Klubbens navn er: Graziella Klubben – veterancamping.dk

 

§ 2 - Formål

  stk. 1.  At bevare de gamle campingvogne og andet, der har med veterancamping at gøre.
  stk. 2. At hjælpe hinanden med at skaffe reservedele.
  stk. 3. At videregive erfaringer, så andre kan få glæde deraf.
  stk. 4. I gennem klubbladet at udsende nyheder og råd af interesse for klubben og dens medlemmer.
  stk. 5. At afholde møder, træf og udstillinger rundt omkring i hele landet. 

 

§ 3 - Hjemsted

  stk. 1.  Klubbens hjemsted er formandens adresse.

 

§ 4 - Medlemmer

  stk. 1.  Som medlem kan optages ejere eller brugere af campingvogne, telte, autocampere, klapsammenvogne o.s.v.
  stk. 2. Vognene, telte o.s.v. skal være mindst 25 år gamle.
  stk. 3. Henvendelse om optagelse sker til bestyrelsen.
  stk. 4. Medlemskab uden vogn, telt o.s.v. kan kun opnås for en kortere periode, medens man er aktiv søgende, og kun så længe bestyrelsen godkender det.
  stk. 5. Passivt medlemskab er muligt uden stemmeret, hvis man tidligere har opfyldt stk. 1 og stk. 2 og nu ikke længere magter at campere. Skal godkendes af bestyrelsen.


§ 5 - Regnskab

  stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
  stk. 2. Regnskabet tilstilles klubbens revisor senest 3 mdr. inden generalfor-
samlingen og skal foreligge senest en måned før.

 

§ 6 - Vederlag

  stk. 1. Bestyrelsens, suppleantens og revisors arbejde er ulønnet. Alene udgifter, der har relation til klubbens drift, refunderes af klubbens kasse. Udgifter til møder og træf refunderes kun ifølge aftale med bestyrelsen.

 

§ 7 - Eksklusion

  stk. 1. Hvis man ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab eller ved at modarbejde klubben eller dens anseelse, kan bestyrelsen ekskludere et medlem ved simpelt flertal.
  stk. 2. Eksklusionen kan ankes på førstkommende generalforsamling.


§ 8 - Bestyrelse

  stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
  stk. 2. Bestyrelsen konstituere sig selv efter generalforsamlingen.
  stk. 3. Beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Mindst 3 medlemmer 
skal deltage.


§ 9 - Generalforsamling

  stk. 1.  Generalforsamlingen er øverste myndighed.
  stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august måned.
  stk. 3. Indkaldelse sker i klubbladet og/ eller med mindst 14 dages varsel.
  stk. 4. Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsen, ordinær generalforsamling
eller mindst 1/3 af alle medlemmer skriftligt forlanger det.
  stk. 5. Såfremt der er betalt kontingent for året, er alle personer, der er tilknyttet
medlemsnummeret,mødeberettigede.Valgbarhed og stemmeret har dog kun 1
person pr. medlemsnummer.
Afgivelse af stemme kan ske ved fuldmagt, dog kun 1 fuldmagt pr. deltagende
medlemsnummer i generalforsamlingen.
  stk. 6. Der skal 3/4 af de tilstedeværende medlemmer til at ændre vedtægterne. Forslag til
vedtægtsændringer skal være oplyst i klubbladet senest i forbindelse med indkaldelsen til
generalforsamlingen og indsendt til redaktøren inden deadline. Øvrige beslutninger
tages ved almindeligt stemmeflertal.
  stk. 7. Andre forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen ihænde senest 2
uger før generalforsamlingens afholdelse.
  stk. 8.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, et medlem udenfor bestyrelsen, valgt af tilstedeværende medlemmer og med en dagsorden som følger:

1.Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse (formanden på ulige år - de to andre på lige år).
7. Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges hvert år).
8. Valg af revisor (kan undlades, hvis en enig generalforsamling beslutter det).
9. Eventuelt.


§ 10 - Opløsning

  stk. 1.          

Opløsning af klubben kan kun ske på en med minimum 14 dage og højst 4 ugers skriftlig varslet generalforsamling, hvor klubbens opløsning og afvikling af klubbens formue eller gæld

er eneste punkt på dagsordenen.

  stk. 2. For nedlæggelse kræves mindst 1/3 af medlemmerne er repræsenteret 
på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de
afgivne stemmer.
  stk. 3. Er på generalforsamlingen ikke 1/3 af medlemmerne repræsenteret indkaldes 
til ny generalforsamling inden 3 mdr. Opløsning på denne generalforsamling 
kræver simpel flertal af de repræsenterede stemmer.

 

 Således vedtaget på Graziella Klubbens generalforsamling den 4. august 2012