Vedtægter

  •  Navn

  stk. 1. Klubbens navn er: VETERANCAMPING.DK

  • 2 - Formål

  stk. 1. At bevare de gamle campingvogne og andet, der har med veterancamping at gøre.

  stk. 2. At hjælpe hinanden med at skaffe reservedele.

  stk. 3. At videregive erfaringer, så andre kan få glæde deraf.

  stk. 4. I gennem klubbladet at udsende nyheder og råd af interesse for klubben og dens medlemmer.

  stk. 5. At afholde møder, træf og udstillinger rundt omkring i hele landet.

   

  • 3 - Hjemsted

  stk. 1. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

  • 4 - Medlemmer

  stk. 1. Som medlem kan optages ejere eller brugere af campingvogne, telte, autocampere, klapsammenvogne o.s.v.

  stk. 2. Vognene, telte o.s.v. skal være mindst 25 år gamle.

  stk. 3. Henvendelse om optagelse sker til bestyrelsen.

  stk. 4. Medlemskab uden vogn, telt o.s.v. kan kun opnås for en kortere periode, medens man er aktiv søgende, og kun så længe bestyrelsen godkender det.

  stk. 5. Passivt medlemskab er muligt uden stemmeret, hvis man tidligere har opfyldt stk. 1 og stk. 2 og nu ikke længere magter at campere. Skal godkendes af bestyrelsen.

  Stk. 6. Ved ophør af medlemskab slettes alle data af den dataansvarlige.

  • 5 - Regnskab

  stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

  stk. 2. Regnskabet tilstilles klubbens revisor senest 3 mdr. inden generalforsamlingen og skal foreligge senest en måned før.

  • 6 - Vederlag

  stk. 1. Bestyrelsens, suppleantens og revisors arbejde er ulønnet. Alene udgifter, der har relation til klubbens drift, refunderes af klubbens kasse. Udgifter til møder og træf refunderes kun ifølge aftale med bestyrelsen.

  • 7 - Eksklusion

  stk. 1. Hvis man ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab eller ved at modarbejde klubben eller dens anseelse, kan bestyrelsen ekskludere et medlem ved simpelt flertal.

  stk. 2. Eksklusionen kan ankes på førstkommende generalforsamling.

  • 8 - Bestyrelse

  stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.

  stk. 2. Bestyrelsen konstituere sig selv efter generalforsamlingen.

  stk. 3. Beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Mindst 3 medlemmer skal deltage.  

   

  • 9 - Generalforsamling

  stk. 1. Generalforsamlingen er øverste myndighed.

  stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august måned.

  stk. 3. Indkaldelse sker i klubbladet og/ eller med mindst 14 dages varsel.

  stk. 4. Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsen, ordinær generalforsamling eller mindst 1/3 af alle medlemmer skriftligt forlanger det.

  stk. 5. Såfremt der er betalt kontingent for året, er alle personer, der er tilknyttet medlemsnummeret, mødeberettigede. Valgbarhed og stemmeret har dog kun 1 person pr. medlemsnummer. Afgivelse af stemme kan ske ved fuldmagt, dog kun 1 fuldmagt pr. deltagende medlemsnummer i generalforsamlingen.

  stk. 6. Der skal 3/4 af de tilstedeværende medlemmer til at ændre vedtægterne. Forslag til vedtægtsændringer skal være oplyst i klubbladet senest i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen og indsendt til redaktøren inden deadline. Øvrige beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal.

  stk. 7. Andre forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

  stk. 8. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, et medlem udenfor bestyrelsen, valgt af tilstedeværende medlemmer og med en dagsorden som følger:

            1.Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

  1. Formandens beretning.
  2. Aflæggelse af regnskab.
  3. Fastlæggelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse (en på ulige år - de to andre på lige år).
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges hvert år).
  7. Valg af revisor (kan undlades, hvis en enig generalforsamling beslutter

           det). 

  1. Eventuelt.

   

   

  • 10 - Opløsning

  stk. 1. Opløsning af klubben kan kun ske på en med minimum 14 dage og højst 4 ugers skriftlig varslet generalforsamling, hvor klubbens opløsning og afvikling af klubbens formue eller gæld er eneste punkt på dagsordenen.

  stk. 2. For nedlæggelse kræves mindst 1/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

  stk. 3. Er på generalforsamlingen ikke 1/3 af medlemmerne repræsenteret indkaldes til ny  generalforsamling inden 3 mdr. Opløsning på denne generalforsamling kræver simpel flertal af de repræsenterede stemmer.

   

   

   

   

   

  Således vedtaget på VETERANCAMPING.DKs

  generalforsamling den 7. august 2021

   

   

Lukket for kommentarer.